منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

زیست‌شناسی دهم (1400 – 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: دنیای زندهگفتار 1. زیست‌شناسی چیست؟

 

 این گفتار صفحات 1 تا 6 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. گسترهٔ حیات 

 

 این گفتار صفحات 7 تا 10 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. یاخته و بافت در بدن انسان

 

 این گفتار صفحات 11 تا 16 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 2: گوارش و جذب موادگفتار 1. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش

 

 این گفتار صفحات 17 تا 24 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش

 

 این گفتار صفحات 25 تا 29 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. تنوع گوارش در جانداران

 

 این گفتار صفحات 30 تا 32 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 3: تبادلات گازیگفتار 1. ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

 

 این گفتار صفحات 33 تا 39 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. تهویۀ ششی

 

 این گفتار صفحات 40 تا 44 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. تنوع تبادلات گازی

 

 این گفتار صفحات 45 تا 46 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 4: گردش مواد در بدنگفتار 1 . قلب

 

 این گفتار صفحات 47 تا 54 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. رگ‌ها

 

 این گفتار صفحات 55 تا 60 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. خون

 

 این گفتار صفحات 61 تا 64 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 4. تنوع گردش مواد در جانداران

 

 این گفتار صفحات 65 تا 68 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 5: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائدگفتار 1. هم‌ایستایی و کلیه‌ها

 

 این گفتار صفحات 69 تا 72 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. تشکیل ادرار و تخلیۀ آن

 

 این گفتار صفحات 73 تا 75 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

 

 این گفتار صفحات 76 تا 78 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 6: از یاخته تا گیاهگفتار 1. ویژگی‌های یاختۀ گیاهی

 

 این گفتار صفحات 79 تا 85 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. سامانۀ بافتی

 

 این گفتار صفحات 86 تا 89 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. ساختار گیاهان

 

 این گفتار صفحات 90 تا 96 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 7: جذب و انتقال مواد در گیاهانگفتار 1. تغذیۀ گیاهی

 

 این گفتار صفحات 97 تا 101 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی

 

 این گفتار صفحات 102 تا 104 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. انتقال مواد در گیاهان

 

 این گفتار صفحات 105 تا 111 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

سرفصل های دوره

دیدگاهتان را بنویسید

برچسب
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • تاریخ شروع 15 / 09 / 1400
 • 0 دانشجو
 • 14738 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش