منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

زیست‌شناسی یازدهم (1400 – 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 

فهرست مطالب پنهان

فصل 1: تنظیم عصبیگفتار 1. یاخته‌های بافت عصبی

 

 این گفتار صفحات 2 تا 7 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. ساختار دستگاه عصبی

 

 این گفتار صفحات 9 تا 18 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 2: حواس


گفتار 1. گیرنده‌های حسی

 

 این گفتار صفحات 20 تا 22 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. حواس ویژه

 این گفتار صفحات 23 تا 32 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. گیرنده‌های حسی جانوران

 این گفتار صفحات 33 تا 36 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 3: دستگاه حرکتیگفتار 1. استخوان‌ها و اسکلت

 این گفتار صفحات 38 تا 44 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. ماهیچه و حرکت

 

 این گفتار صفحات 45 تا 52 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 4: تنظیم شیمیاییگفتار 1 . ارتباط شیمیایی

 این گفتار صفحات 54 تا 55 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. غدّه های درون ریز

 

 این گفتار صفحات 56 تا 62 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 5: ایمنیگفتار 1. نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع

 

 این گفتار صفحات 64 تا 65 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. دومین خط دفاعی: واکنش های عمومی اما سریع

 

 این گفتار صفحات 66 تا 71 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی

 

 این گفتار صفحات 72 تا 78 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 6: تقسیم یاختهگفتار 1. فام تن (کروموزوم)

 این گفتار صفحات 80 تا 83 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. رِشتِمان (میتوز)

 این گفتار صفحات 84 تا 91 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. کاستمان (میوز) و تولیدمثل جنسی

 

 این گفتار صفحات 92 تا 96 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 7: تولیدمثلگفتار 1. دستگاه تولیدمثل در مرد

 

 این گفتار صفحات 98 تا 101 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. دستگاه تولیدمثل در زن

 

 این گفتار صفحات 102 تا 107 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. رشد و نمو جنین

 

 این گفتار صفحات 108 تا 114 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 4. تولیدمثل در جانوران

 

 این گفتار صفحات 115 تا 118 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 8: تولیدمثل نهان دانگانگفتار 1. تولیدمثل غیر جنسی

 

 این گفتار صفحات 120 تا 123 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. تولیدمثل جنسی

 

 این گفتار صفحات 124 تا 129 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. از یاخته تخم تا گیاه

 

 این گفتار صفحات 130 تا 136 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 9: پاسخ گیاهان به محرک‌هاگفتار 1. تنظیم کننده‌های رشد در گیاهان

 

 این گفتار صفحات 138 تا 145 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. پاسخ به محیط

 

 این گفتار صفحات 146 تا 152 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

سرفصل های دوره

دیدگاهتان را بنویسید

برچسب
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو
 • 16466 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش