منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

زیست‌شناسی دوازدهم (1400 – 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 

فهرست مطالب پنهان


فصل 1: مولکول های اطلاعاتیگفتار 1. نوکلئیک اسیدها

 

 این گفتار صفحات 2 تا 8 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. همانند سازی دِنا

 

 این گفتار صفحات 9 تا 14 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. پروتئین ها

 

 این گفتار صفحات 15 تا 20 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 2: جریان اطلاعات در یاخته


گفتار 1. رونویسی

 

 این گفتار صفحات 22 تا 26 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. به سوی پروتئین

 این گفتار صفحات 27 تا 32 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. تنظیم بیان ژن

 این گفتار صفحات 33 تا 36 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 3: انتقال اطلاعات در نسل‌هاگفتار 1. مفاهیم پایه

 این گفتار صفحات 38 تا 41 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. انواع صفات

 

 این گفتار صفحات 42 تا 46 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 4: تغییر در اطلاعات وراثتیگفتار 1 . تغییر در مادۀ وراثتی جانداران

 

 این گفتار صفحات 48 تا 52 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. تغییر در جمعیت‌ها

 

 این گفتار صفحات 53 تا 56 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. تغییر در گونه‌ها

 

 این گفتار صفحات 57 تا 62 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 5: از ماده به انرژیگفتار 1. تأمین انرژی

 

 این گفتار صفحات 64 تا 68 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. اکسایش بیشتر

 

 این گفتار صفحات 69 تا 72 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. زیستن مستقل از اکسیژن

 

 این گفتار صفحات 73 تا 76 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 6: از انرژی به مادهگفتار 1. فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی

 

 این گفتار صفحات 78 تا 81 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. واکنش های فتوسنتزی

 

 این گفتار صفحات 82 تا 85 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. فتوسنتز در شرایط دشوار

 

 این گفتار صفحات 86 تا 90 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 7: فناوری‌های نوین زیستیگفتار 1. زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

 

 این گفتار صفحات 92 تا 96 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. فناوری مهندسی پروتئین و بافت

 

 این گفتار صفحات 97 تا 100 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. کاربردهای زیست فناوری

 

 این گفتار صفحات 101 تا 106 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 8: رفتارهای جانورانگفتار 1. اساس رفتار

 

 این گفتار صفحات 108 تا 114 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 2. انتخاب طبیعی و رفتار

 

 این گفتار صفحات 115 تا 120 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


گفتار 3. ارتباط و زندگی گروهی

 

 این گفتار صفحات 121 تا 124 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • تاریخ شروع 16 / 09 / 1400
 • 0 دانشجو
 • 10761 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش