منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

شیمی دهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: کیهان زادگاه الفبای هستیبخش اول

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) عنصرها چگونه پدید آمدند؟
 • 2) آیا همۀ اتم‌های یک عنصر پایدارند؟
 • 3) تکنسیم، نخستین عنصر ساخت بشر

 این بخش صفحات 1 تا 9 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) طبقه‌بندی عنصرها
 • 2) جرم اتمی عنصرها

 این بخش صفحات 9 تا 15 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

جدول تناوبی عناصر


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • شمارش ذره‌ها از روی جرم آن‌ها

 این بخش صفحات 16 تا 19 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش چهارم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) نور، کلید شناخت جهان
 •  2) نشر نور و طیف نشری
 •  3) ساختار اتم

 این بخش صفحات 19 تا 27 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش پنجم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) توزیع الکترون‌ها در لایه‌ها و زیرلایه‌ها
 • 2) آرایش الکترونی اتم

 این بخش صفحات 27 تا 34 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش ششم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) ساختار اتم و رفتار آن
 • 2) تبدیل اتم‌ها به یون‌ها
 • 3) تبدیل اتم‌ها به مولکول‌ها

 این بخش صفحات 34 تا 41 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 2: ردّپای گازها در زندگیبخش اول

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) هواکره
 • 2) هوا معجونی ارزشمند
 • 3) اکسیژن، گازی واکنش‌پذیر در هواکره

 این بخش صفحات 45 تا 52 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها
 • 2) اکسیدها در فراورده‌های سوختن
 • 3) رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی

 این بخش صفحات 53 تا 60 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) واکنش‌های شیمیایی و قانون پایستگی جرم
 • 2) موازنه کردن معادلۀ واکنش‌های شیمیایی

 این بخش صفحات 61 تا 64 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش چهارم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) چه بر سر هواکره می‌آوریم؟
 • 2) اثر گلخانه‌ای

 این بخش صفحات 64 تا 69 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش پنجم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) شیمی سبز
 • 2) اوزون، دگرشکلی از اکسیژن

 این بخش صفحات 70 تا 76 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش ششم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) رفتار گازها
 • 2) از هر گاز چقدر؟

 این بخش صفحات 77 تا 81 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش هفتم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • تولید آمونیاک، کاربردی از واکنش گازها در صنعت

 این بخش صفحات 81 تا 82 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 3: آب، آهنگ زندگیبخش اول

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) آب و سیارۀ ما
 • 2) همراهان ناپیدای آب

 این بخش صفحات 85 تا 92 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) محلول و مقدار حل‌شونده‌ها
 • 2) قسمت در میلیون و درصد جرمی
 • 3) غلظت مولی (مولار)

 این بخش صفحات 93 تا 100 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • آیا نمک‌ها به یک اندازه در آب حل می‌شوند؟

 این بخش صفحات 100 تا 103 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش چهارم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) رفتار آب و دیگر مولکول‌ها در میدان الکتریکی
 • 2) نیروهای بین مولکولی آب
 • 3) پیوندهای هیدروژنی در حالت‌های فیزیکی گوناگون آب

 این بخش صفحات 103 تا 109 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش پنجم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) آب و دیگر حلال‌ها
 • 2) کدام مواد با یکدیگر محلول می‌سازند؟
 • 3) فرایند انحلال نمک‌ها در آب
 • 4) آیا گازها در آب حل می‌شوند؟

 این بخش صفحات 109 تا 116 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش ششم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • ردّپای آب در زندگی

 این بخش صفحات 116 تا 119 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • تاریخ شروع 01 / 09 / 1400
 • آموزش آفلاین
 • 1 دانشجو
 • 12640 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 1 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش