منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

شیمی دوازدهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: مولکول‌ها در خدمت تندرستیبخش اول

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) پاکیزگی و بهداشت
 • 2) پاکیزگی محیط با مولکول‌ها

 این بخش صفحات 1 تا 7 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) قدرت پاک‌کنندگی صابون
 • 2) در جست‌وجوی پاک‌کننده‌های جدید
 • 3) پاك‌كننده‌های خورنده

 این بخش صفحات 8 تا 13 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) اسیدها و بازها
 • 2) رسانایی الكتریكی محلول‌ها و قدرت اسیدی

 این بخش صفحات 13 تا 19 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش چهارم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • ثابت تعادل و قدرت اسیدی

 این بخش صفحات 20 تا 24 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش پنجم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) pH، مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن
 • 2) بازها محلول‌هایی با 14 ≥ pH ≥ و7
 • 3) شوینده‌های خورنده چگونه عمل می‌كنند؟

 این بخش صفحات 24 تا 32 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش ششم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • 1) مسائل مختلف pH

 این بخش صفحات 13 تا 32 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 2: آسایش و رفاه در سایه شیمیبخش اول

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) الکتروشیمی
 • 2) انجام واکنش با سفر الکترون
 • 3) جاری شدن انرژی با سفر الکترون

 این بخش صفحات 37 تا 44 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 •  واکنش‌های شیمیایی و سفر هدایت شده الکترون‌ها

 این بخش صفحات 44 تا 49 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) لیتیم و باتری‌های لیتیمی
 • 2) سلول سوختی، منبعی برای تولید انرژی سبز

 این بخش صفحات 49 تا 53 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش چهارم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) برقكافت آب، راهی برای تولید گاز هیدروژن
 • 2) برقکافت سدیم کلرید مذاب و تهیۀ فلز سدیم

 این بخش صفحات 54 تا 56 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش پنجم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) خوردگی، یك واكنش اكسایش ـ كاهش ناخواسته
 • 2) فداكاری فلزها برای حفاظت آهن

 این بخش صفحات 56 تا 59 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش ششم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) آبکاری
 • 2) تهیۀ فلز آلومینیم

 این بخش صفحات 60 تا 62 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 3: شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاریبخش اول

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) سفال و خاک رس
 • 2) سیلیس، زیبا، سخت و ماندگار
 • 3) گرافن، گونه‌ای به ضخامت یک اتم

 این بخش صفحات 65 تا 71 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) سازه‌های یخی، زیبا با ظاهری سخت اما زودگداز
 • 2) رفتار مولکول‌ها و توزیع الکترون‌ها
 • 3) هنرنمایی شاره(سیال)های مولکولی و یونی برای تولید برق

 این بخش صفحات 71 تا 76 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • چینش زیبا، منظم و سه بعدی یون‌ها در جامد یونی

 این بخش صفحات 77 تا 81 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش چهارم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) فلزها، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا
 • 2) تیتانیم، فلزی فراتر از انتظار

 این بخش صفحات 81 تا 86 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 4: شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تربخش اول

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) دستاوردهای شیمی
 • 2) به دنبال هوای پاک
 • 3) انرژی فعال‌سازی در واکنش‌های شیمیایی

 این بخش صفحات 89 تا 100 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی
 • 2) رابطۀ ثابت تعادل و مفهوم آن
 • 3) مسائل ثابت تعادل

 این بخش صفحات 101 تا 102 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) اصل لوشاتلیه و عوامل موثر بر تعادل
 • 2) فرآیند هابر

 این بخش صفحات 102 تا 108 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش چهارم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) ارزش فناوری‌های شیمیایی
 • 2) ساخت بطری آب
 • 3) گروه عاملی، کلید سنتز مولکول های آلی
 • 4) بازیافت PET

 این بخش صفحات 109 تا 119 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

سرفصل های دوره

دیدگاهتان را بنویسید

 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • تاریخ شروع 06 / 09 / 1400
 • 1 دانشجو
 • 9890 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 1 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش