منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

ریاضی دهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: مجموعه، الگو و دنبالهدرس اوّل: مجموعه‌های متناهی و نامتناهی 

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) مجموعه‌های اعداد
 • 2) بازه‌ها
 • 3) مجموعه‌های متناهی و نامتناهی

 این بخش صفحات 1 تا 7 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: متمم یک مجموعه

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) مجموعه مرجع
 • 2) تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه

 این بخش صفحات 8 تا 13 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: الگو و دنباله

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) الگو
 • 2) الگوی خطی
 • 3) الگوهای غیرخطی
 • 4) دنباله

 این بخش صفحات 14 تا 20 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس چهارم: دنباله‌های حسابی و هندسی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) دنباله حسابی
 • 2) دنباله هندسی

 این بخش صفحات 21 تا 27 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 2: مثلثاتدرس اول: نسبت‌های مثلثاتی

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • نسبت‌های مثلثاتی

 این بخش صفحات 28 تا 35 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: دایره مثلثاتی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) دایره مثلثاتی
 • 2) رابطۀ شیب خط با تانژانت زاویه

 این بخش صفحات 36 تا 41 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: روابط بین نسبت‌های مثلثاتی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) روابط بین نسبت‌های مثلثاتی
 • 2) رابطه‌های تانژانت برحسب کسینوس و کتانژانت برحسب سینوس
 • 3) اتحاد مثلثاتی

 این بخش صفحات 42 تا 46 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 3: توان‌های گویا و عبارت‌های جبریدرس اول: ریشه و توان

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • ریشه و توان

 این بخش صفحات 47 تا 53 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: ریشه nام

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • ریشه nام

 این بخش صفحات 54 تا 58 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس سوم: توان‌های گویا

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • توان‌های گویا

 این بخش صفحات 59 تا 61 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس چهارم: عبارت‌های جبری

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) عبارت‌های جبری
 • 2) گویا کردن مخرج کسرها

 این بخش صفحات 62 تا 68 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 4: معادله‌ها و نامعادله‌هادرس اوّل: معادلۀ درجه دوم و روش‌های مختلف حل آن

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) معادلۀ درجه دوم
 • 2) حل معادلۀ درجه دوم به روش تجزیه
 • 3) حل معادلۀ درجه دوم به کمک ریشه‌گیری
 • 4) حل معادلۀ درجه دوم به روش مربع کامل
 • 5) حل معادلۀ درجۀ دوم به روش فرمول کلی

 این بخش صفحات 69 تا 77 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: سهمی

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • سهمی

 این بخش صفحات 78 تا 82 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس سوم: تعیین علامت

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) تعیین علامت چندجمله‌ای درجهٔ اول
 • 2) تعیین علامت چندجمله‌ای درجۀ دوم
 • 3) نامعادله
 • 4) نامعادله‌های قدر مطلقی

 این بخش صفحات 83 تا 93 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 5: تابعدرس اول: مفهوم تابع و بازنمایی‌های آن

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) مفهوم تابع
 • 2) نمایش تابع به صورت زوج‌های مرتب و نمودار مختصاتی

 این بخش صفحات 94 تا 100 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: دامنه و برد توابع

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • دامنه و برد توابع

 این بخش صفحات 101 تا 108 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس سوم: انواع تابع

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) آشنایی با برخی از توابع
 • 2) رسم برخی توابع به کمک انتقال

 این بخش صفحات 109 تا 117 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 6: شمارش، بدون شمردندرس اول: شمارش

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 •  اصل جمع و اصل ضرب

 این بخش صفحات 118 تا 126 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: جایگشت

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) جایگشت
 • 2) معرفی یک نماد

 این بخش صفحات 127 تا 132 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: ترکیب

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • ترکیب

 این بخش صفحات 133 تا 140 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 7: آمار و احتمالدرس اول: احتمال یا اندازه گیری شانس

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) مقدمه
 • 2) پیشامدهای تصادفی
 • 3) پیشامدها و برخی اعمال روی آنها
 • 4) احتمال رخداد یک پیشامد (اندازه‌گیری شانس)

 این بخش صفحات 141 تا 151 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: مقدمه‌ای بر علم آمار، جامعه و نمونه

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) تعریف آمار و علم آمار
 • 2) جامعه و نمونه

 این بخش صفحات 152 تا 158 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: متغیر و انواع آن

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) تعریف متغیر و مقدار متغیر
 • 2) متغیرهای کمی و کیفی
 • 3) انواع متغیرهای کمّی
 • 4) انواع متغیرهای کیفی

 این بخش صفحات 159 تا 170 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 

سرفصل های دوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو
 • 8610 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش