منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

ریاضی دهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: مجموعه، الگو و دنبالهدرس اوّل: مجموعه‌های متناهی و نامتناهی 

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) مجموعه‌های اعداد
 • 2) بازه‌ها
 • 3) مجموعه‌های متناهی و نامتناهی

 این بخش صفحات 1 تا 7 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: متمم یک مجموعه

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) مجموعه مرجع
 • 2) تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه

 این بخش صفحات 8 تا 13 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: الگو و دنباله

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) الگو
 • 2) الگوی خطی
 • 3) الگوهای غیرخطی
 • 4) دنباله

 این بخش صفحات 14 تا 20 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس چهارم: دنباله‌های حسابی و هندسی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) دنباله حسابی
 • 2) دنباله هندسی

 این بخش صفحات 21 تا 27 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 2: مثلثاتدرس اول: نسبت‌های مثلثاتی

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • نسبت‌های مثلثاتی

 این بخش صفحات 28 تا 35 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: دایره مثلثاتی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) دایره مثلثاتی
 • 2) رابطۀ شیب خط با تانژانت زاویه

 این بخش صفحات 36 تا 41 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: روابط بین نسبت‌های مثلثاتی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) روابط بین نسبت‌های مثلثاتی
 • 2) رابطه‌های تانژانت برحسب کسینوس و کتانژانت برحسب سینوس
 • 3) اتحاد مثلثاتی

 این بخش صفحات 42 تا 46 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 3: توان‌های گویا و عبارت‌های جبریدرس اول: ریشه و توان

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • ریشه و توان

 این بخش صفحات 47 تا 53 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: ریشه nام

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • ریشه nام

 این بخش صفحات 54 تا 58 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس سوم: توان‌های گویا

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • توان‌های گویا

 این بخش صفحات 59 تا 61 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس چهارم: عبارت‌های جبری

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) عبارت‌های جبری
 • 2) گویا کردن مخرج کسرها

 این بخش صفحات 62 تا 68 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 4: معادله‌ها و نامعادله‌هادرس اوّل: معادلۀ درجه دوم و روش‌های مختلف حل آن

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) معادلۀ درجه دوم
 • 2) حل معادلۀ درجه دوم به روش تجزیه
 • 3) حل معادلۀ درجه دوم به کمک ریشه‌گیری
 • 4) حل معادلۀ درجه دوم به روش مربع کامل
 • 5) حل معادلۀ درجۀ دوم به روش فرمول کلی

 این بخش صفحات 69 تا 77 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: سهمی

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • سهمی

 این بخش صفحات 78 تا 82 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس سوم: تعیین علامت

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) تعیین علامت چندجمله‌ای درجهٔ اول
 • 2) تعیین علامت چندجمله‌ای درجۀ دوم
 • 3) نامعادله
 • 4) نامعادله‌های قدر مطلقی

 این بخش صفحات 83 تا 93 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 5: تابعدرس اول: مفهوم تابع و بازنمایی‌های آن

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) مفهوم تابع
 • 2) نمایش تابع به صورت زوج‌های مرتب و نمودار مختصاتی

 این بخش صفحات 94 تا 100 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: دامنه و برد توابع

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • دامنه و برد توابع

 این بخش صفحات 101 تا 108 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس سوم: انواع تابع

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) آشنایی با برخی از توابع
 • 2) رسم برخی توابع به کمک انتقال

 این بخش صفحات 109 تا 117 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 6: شمارش، بدون شمردندرس اول: شمارش

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 •  اصل جمع و اصل ضرب

 این بخش صفحات 118 تا 126 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: جایگشت

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) جایگشت
 • 2) معرفی یک نماد

 این بخش صفحات 127 تا 132 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: ترکیب

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • ترکیب

 این بخش صفحات 133 تا 140 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 7: آمار و احتمالدرس اول: احتمال یا اندازه گیری شانس

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) مقدمه
 • 2) پیشامدهای تصادفی
 • 3) پیشامدها و برخی اعمال روی آنها
 • 4) احتمال رخداد یک پیشامد (اندازه‌گیری شانس)

 این بخش صفحات 141 تا 151 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: مقدمه‌ای بر علم آمار، جامعه و نمونه

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) تعریف آمار و علم آمار
 • 2) جامعه و نمونه

 این بخش صفحات 152 تا 158 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: متغیر و انواع آن

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) تعریف متغیر و مقدار متغیر
 • 2) متغیرهای کمی و کیفی
 • 3) انواع متغیرهای کمّی
 • 4) انواع متغیرهای کیفی

 این بخش صفحات 159 تا 170 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 

سرفصل های دوره

دیدگاهتان را بنویسید

 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو
 • 10064 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش