منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

ریاضی یازدهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: هندسۀ تحلیلی و جبردرس اوّل: هندسۀ تحلیلی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) یادآوری و تکمیل معادلۀ خط
 • 2) فاصلۀ دو نقطه
 • 3) مختصات نقطۀ وسط پاره‌خط
 • 4) فاصلۀ نقطه از خط

 این بخش صفحات 1 تا 10 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: معادلۀ درجه دوم و تابع درجه 2

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) روش تغییر متغیر برای حل معادله
 • 2) مجموع و حاصل‌ضرب ریشه‌های معادلۀ درجه 2
 • 3) تشکیل معادله درجه ٢ با استفاده از S و P
 • 4) ماکزیمم و مینیمم تابع درجۀ دوم
 • 5) صفرهای تابع درجه 2

 این بخش صفحات 11 تا 18 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: معادلات گویا و معادلات رادیکالی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) معادلات گویا
 • 2) معادلات رادیکالی

 این بخش صفحات 19 تا 24 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 2: هندسهدرس اول: ترسیم‌های هندسی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) برخی خواص عمود منصف و ترسیم آن
 • 2) رسم عمود منصف یک پاره‌خط داده شده
 • 3) رسم خط عمود بر یک خط، از نقطه‌ای روی آن
 • 4) رسم خط عمود بر یک خط، از نقطه‌ای غیر واقع بر آن
 • 5) رسم خط موازی با خط داده شده از نقطه‌ای غیر واقع بر آن
 • 6) برخی خواص نیمساز و ترسیم آن

 این بخش صفحات 25 تا 30 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: استدلال و قضیۀ تالس

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) نسبت و تناسب
 • 2) استدلال، قضیۀ تالس و تعمیم آن
 • 3) برهان خلف
 • 4) قضیه‌های دو شرطی
 • 5) مثال نقض

 این بخش صفحات 36 تا 41 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: تشابه مثلث‌ها

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) قضیۀ اساسی تشابه مثلث‌ها
 • 2) برخی روابط طولی در مثلث قائم‌الزاویه
 • 3) اتحاد مثلثاتی

 این بخش صفحات 42 تا 46 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 3: تابعدرس اول: آشنایی با برخی از انواع توابع

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) توابع گویا
 • 2) دامنۀ توابع گویا
 • 3) تساوی دو تابع
 • 4) توابع رادیکالی
 • 5) توابع پله‌ای و تابع جزء صحیح

 این بخش صفحات 47 تا 56 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: وارون یک تابع و تابع یک‌به‌یک

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) وارون یک تابع
 • 2) تابع یک‌به‌یک
 • 3) به دست آوردن ضابطۀ تابع وارون یک تابع خطی غیر ثابت

 این بخش صفحات 54 تا 64 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: اعمال جبری روی توابع

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • اعمال جبری روی توابع

 این بخش صفحات 65 تا 70 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 4: مثلثاتدرس اوّل: واحدهای اندازه‌گیری زاویه

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • واحدهای اندازه‌گیری زاویه

 این بخش صفحات 71 تا 76 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: روابط تکمیلی بین نسبت‌های مثلثاتی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) نسبت‌های مثلثاتی
 • 2) نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های قرینه
 • 3) نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های مکمل
 • 4) نسبت‌های مثلثاتی دو زاویه با اختلاف π رادیان
 • 5) نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های متمم
 • 6) نسبت‌های مثلثاتی دو زاویه با اختلاف 2/π رادیان
 • 7) نسبت‌های مثلثاتی زوایا با مجموع یا تفاضل 2kπ رادیان (مضارب زوج π رادیان)

 این بخش صفحات 77 تا 87 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: توابع مثلثاتی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) رسم تابع سینوس
 • 2) رسم تابع کسینوس

 این بخش صفحات 88 تا 94 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 5: توابع نمایی و لگاریتمیدرس اول: تابع نمایی و ویژگی‌های آن

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) توان‌های حقیقی
 • 2) معادلات نمایی

 این بخش صفحات 95 تا 104 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: تابع لگاریتمی و ویژگی‌های آن

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) تابع لگاریتمی
 • 2) لگاریتم یک عدد
 • 3) ویژگی‌های لگاریتم
 • 4) معادلات لگاریتمی

 این بخش صفحات 105 تا 114 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) نمودارهای توابع نمایی و لگاریتمی
 • 2) کاربرد توابع نمایی و لگاریتمی

 این بخش صفحات 115 تا 118 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 6: حد و پیوستگیدرس اول: فرایندهای حدی

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • فرایندهای حدی

 این بخش صفحات 119 تا 127 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: محاسبه حد توابع

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) حد تابع ثابت
 • 2) حد تابع همانی
 • 3) حد مجموع
 • 4) حد تفاضل
 • 5) حد حاصل‌ضرب
 • 6) حد تقسیم
 • 7) حد ریشه
 • 8) حدهای مثلثاتی

 این بخش صفحات 127 تا 136 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: پیوستگی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) پیوستگی
 • 2) پیوستگی روی یک بازه

 این بخش صفحات 137 تا 142 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 7: آمار و احتمالدرس اول: احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل (یادآوری)
 • 2) احتمال شرطی
 • 3) پیشامدهای مستقل

 این بخش صفحات 143 تا 152 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: آمار توصیفی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) مقدمه
 • 2) معیارهای گرایش به مرکز
 • 3) میانگین
 • 4) میانه
 • 5) معیارهای پراکندگی
 • 6) دامنۀ تغییرات
 • 7) واریانس
 • 8) انحراف معیار
 • 9) ضریب تغییرات
 • 10) چارک‌ها

 این بخش صفحات 153 تا 166 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

برچسب
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو
 • 9854 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش