منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

حسابان یازدهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: جبر و معادلهدرس اوّل: مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) مجموع جملات دنباله حسابی
 • 2) مجموع جملات دنباله هندسی

 این بخش صفحات 1 تا 6 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: معادلات درجه دوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) روابط بین ضرایب و ریشه‌های معادلۀ درجه دوم
 • 2) صفرهای تابع
 • 3) روش هندسی حل معادلات

 این بخش صفحات 7 تا 16 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس سوم: معادلات درجه دوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) معادلات شامل عبارات گویا
 • 2) معادلات شامل عبارت‌های گنگ

 این بخش صفحات 17 تا 22 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس چهارم: معادلات درجه دوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) رسم توابع قدر مطلقی
 • 2) ویژگی‌های قدر مطلق
 • 3) معادلات قدر مطلقی

 این بخش صفحات 23 تا 28 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس پنجم: معادلات درجه دوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) فاصله بین دو نقطه
 • 2) مختصات نقطه وسط یک پاره‌خط
 • 3) فاصله یک نقطه از یک خط

 این بخش صفحات 29 تا 36 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 2: تابعدرس اول: آشنایی بیشتر با تابع

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) آشنایی بیشتر با تابع
 • 2) تابع به عنوان یک ماشین
 • 3) برابری دو تابع

 این بخش صفحات 37 تا 43 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: انواع توابع

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) توابع گویا
 • 2) توابع رادیکالی (تابع ریشه دوم)
 • 3) معادلات و توابع
 • 4) تابع پله‌ای ـ تابع جزء صحیح

 این بخش صفحات 44 تا 53 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس سوم: وارون تابع

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) توابع یک‌به‌یک
 • 2) محاسبه وارون یک تابع

 این بخش صفحات 54 تا 62 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس چهارم: اعمال روی توابع

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) اعمال روی توابع
 • 2) ترکیب توابع

 این بخش صفحات 63 تا 70 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 3: توابع نمایی و لگاریتمیدرس اول: تابع نمایی

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • تابع نمایی

 این بخش صفحات 71 تا 79 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: تابع لگاریتمی و لگاریتم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • تابع لگاریتمی و لگاریتم

 این بخش صفحات 80 تا 85 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس سوم: ویژگی‌های لگاریتم و حل معادله‌های لگاریتمی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) ویژگی‌های لگاریتم
 • 2) معادلات لگاریتمی
 • 3) کاربردهای لگاریتم

 این بخش صفحات 86 تا 90 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 4: مثلثاتدرس اوّل: رادیان

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • رادیان

 این بخش صفحات 91 تا 97 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: نسبت‌های مثلثاتی برخی زوایا

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) نسبت‌های مثلثاتی زوایای متمم
 • 2) نسبت‌های مثلثاتی زوایای قرینه
 • 3) مقادیر نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های مکمل
 • 4) نسبت‌های مثلثاتی زوایای با مجموع یا تفاضل 2kπ رادیان

 این بخش صفحات 98 تا 104 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس سوم: توابع مثلثاتی

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • توابع مثلثاتی

 این بخش صفحات 105 تا 109 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس چهارم: روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا

 این بخش صفحات 110 تا 112 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


فصل 5: حد و پیوستگیدرس اول: مفهوم حد و فرایندهای حدی

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • مفهوم حد و فرایندهای حدی

 این بخش صفحات 113 تا 122 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس دوم: حدهای یک‌طرفه (حد چپ و حد راست)

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • حدهای یک‌طرفه (حد چپ و حد راست)

 این بخش صفحات 123 تا 129 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس سوم: قضایای حد

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) قضایای حد
 • 2) حد توابع مثلثاتی

 این بخش صفحات 130 تا 140 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس چهارم: محاسبه حد توابع کسری (حالت 0/0)

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • محاسبه حد توابع کسری (حالت 0/0)

 این بخش صفحات 141 تا 144 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 


درس پنجم: پیوستگی

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • پیوستگی

 این بخش صفحات 145 تا 151 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • تاریخ شروع 17 / 09 / 1400
 • 0 دانشجو
 • 9772 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش