منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

ریاضی دوازدهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: تابعدرس اوّل: توابع چند جمله‌ای ـ توابع صعودی و نزولی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) توابع چند جمله‌ای
 • 2) تابع درجۀ 3
 • 3) توابع صعودی و توابع نزولی
 • 4) فاصلۀ نقطه از خط

 این بخش صفحات 1 تا 10 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: ترکیب توابع

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) ترکیب توابع
 • 2) تبدیل نمودار توابع
 • 3) رسم نمودار f(kx) با استفاده از نمودار f(x)

 این بخش صفحات 11 تا 23 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: تابع وارون

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) یادآوری
 • 2) محدود کردن دامنه تابع

 این بخش صفحات 24 تا 30 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 2: مثلثاتدرس اول: تناوب و تانژانت

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) توابع متناوب
 • 2) تانژانت
 • 3) تغییرات تانژانت
 • 4) تابع تانژانت
 • 5) رسم تابع y=tan x

 این بخش صفحات 31 تا 41 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: معادلات مثلثاتی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) نسبت‌های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان
 • 2) معادلات مثلثاتی

 این بخش صفحات 42 تا 48 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 3: حد بی‌نهایت و حد در بی‌نهایتدرس اول: حد بی‌نهایت

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) یادآوری و تکمیل
 • 2) حد توابع کسری
 • 3) حد نامتناهی

 این بخش صفحات 49 تا 57 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: حد در بی‌نهایت

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) حد در بی‌نهایت
 • 2) حد نامتناهی در بی‌نهایت

 این بخش صفحات 58 تا 64 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 4: مشتقدرس اوّل: آشنایی با مفهوم مشتق

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) شیب یک خط
 • 2) خط مماس بر یک منحنی
 • 3) محاسبۀ f'(a) به روش دیگر

 این بخش صفحات 65 تا 76 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: مشتق‌پذیری و پیوستگی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) مشتق‌پذیری
 • 2) تابع مشتق
 • 3) محاسبه تابع مشتق برخی توابع
 • 4) مشتق تابع مرکب / قاعده زنجیری
 • 5) مشتق‌پذیری روی یک بازه
 • 6) مشتق مرتبه دوم

 این بخش صفحات 77 تا 92 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس سوم: آهنگ تغییر

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) آهنگ متوسط و آهنگ لحظه‌ای
 • 2) کاربردهایی دیگر از آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه‌ای تغییر
 • 3) سرعت متوسط و سرعت لحظه‌ای

 این بخش صفحات 93 تا 100 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 5: کاربرد مشتقدرس اول: اکسترمم‌های تابع

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) یکنوایی تابع و ارتباط آن با مشتق
 • 2) اکسترمم‌های نسبی تابع
 • 3) نقاط بحرانی تابع
 • 4) اکسترمم‌های مطلق تابع

 این بخش صفحات 101 تا 112 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: بهینه‌سازی

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • بهینه‌سازی

 این بخش صفحات 113 تا 120 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 6: هندسهدرس اول: تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) دوران حول محور
 • 2) برش
 • 3) آشنایی با مقاطع مخروطی
 • 4) بیضی
 • 5) خروج از مرکز

 این بخش صفحات 121 تا 133 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس دوم: دایره

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) دایره
 • 2) معادلۀ گستردۀ یک دایره
 • 3) اوضاع نسبی خط و دایره
 • 4) اوضاع نسبی دو دایره

 این بخش صفحات 134 تا 142 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 7: احتمالقانون احتمال کل

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) یادآوری
 • 2) قانون احتمال کل

 این بخش صفحات 143 تا 148 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

سرفصل های دوره

دیدگاهتان را بنویسید

برچسب
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو
 • 7049 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش