منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

فیزیک دوازدهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: حرکت بر خط راستبخش اول

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • شناخت حرکت

 این بخش صفحات 1 تا 13 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • حرکت با سرعت ثابت

 این بخش صفحات 13 تا 15 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • حرکت با شتاب ثابت

 این بخش صفحات 15 تا 21 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش چهارم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • سقوط آزاد

 این بخش صفحات 21 تا 24 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 2: دینامیک و حرکت دایره‌ایبخش اول

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • قوانین حرکت نیوتون

 این بخش صفحات 30 تا 35 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • معرفی برخی از نیروهای خاص

 این بخش صفحات 35 تا 46 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • تکانه و قانون دوم نیوتون

 این بخش صفحات 46 تا 48 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش چهارم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • حرکت دایره‌ای یکنواخت

 این بخش صفحات 48 تا 53 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش پنجم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • نیروی گرانشی

 این بخش صفحات 53 تا 56 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 3: نوسان و موجبخش اول

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) نوسان دوره‌ای
 • 2) حرکت هماهنگ ساده

 این بخش صفحات 61 تا 65 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) انرژی در حرکت هماهنگ ساده
 • 2) تشدید

 این بخش صفحات 66 تا 69 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • موج و انواع آن

 این بخش صفحات 69 و 70 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش چهارم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • مشخصه‌های موج

 این بخش صفحات 70 تا 84 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 4: برهم‌کنش‌های موجبخش اول

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • بازتاب موج

 این بخش صفحات 89 تا 94 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • شکست موج

 این بخش صفحات 94 تا 101 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) پراش موج
 • 2) تداخل امواج

 این بخش صفحات 101 تا 110 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 5: آشنایی با فیزیک اتمیبخش اول

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • اثر فوتوالکتریک و فوتون

 این بخش صفحات 115 تا 121 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • طیف خطی

 این بخش صفحات 121 تا 124 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) مدل اتم رادرفورد ـ بور
 • 2) لیزر

 این بخش صفحات 125 تا 133 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 6: آشنایی با فیزیک هسته‌ایبخش اول

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • ساختار هسته

 این بخش صفحات 138 تا 141 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش دوم

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر

 این بخش صفحات 142 تا 147 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


بخش سوم

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) شکافت هسته‌ای
 • 2) گداخت (هم‌جوشی) هسته‌ای

 این بخش صفحات 148 تا 154 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

سرفصل های دوره

دیدگاهتان را بنویسید

برچسب
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • تاریخ شروع 16 / 09 / 1400
 • 0 دانشجو
 • 9528 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 0 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش