بسته‌های EPS

بستۀ مهارت‌های تحصیلی

1ـ هدف‌گزینی

2ـ سبک‌های یادگیری

3ـ مهارت‌های مطالعه و یادگیری

4ـ مدیریت زمان

5ـ اهمال کاری

6ـ استفادۀ بهینه از وقت

بستۀ سلامت

1ـ استرس دوران تحصیلی

2ـ اضطراب امتحان ساراسون

3ـ سازگاری تحصیلی پیکروسوناک

4ـ رفتار کمک‌طلبی

5ـ چک لیست امتحان دادن

 

بستۀ شخصیت‌شناسی

1ـ MBTI

2ـ ویژگی شخصیتی مک‌گری

3ـ رغبت شغلی هالند

4ـ عزت نفس رزنبرگ

5ـ عزت نفس آیزنگ

6ـ شخصیت آیزنگ

بستۀ انگیزه

1ـ انگیزش تحصیلی

2ـ MSLQ

3ـ انگیزۀ پیشرفت تحصیلی

4ـ خودپنداره تحصیلی

5ـ انگیزۀ پیشرفت هرمنس

6ـ انگیزۀ تحصیلی شاگرد

بستۀ مخصوص اولیا

سنجش و توافق بین والدین و فرزندان

۰۹۰۳۴۶۰۵۸۲۸ 📱