منو
پشتیبانی 021-66481474

کلمات پیشنهادی

آمار و احتمال یازدهم (1400 ـ 1401)

 • توضیحات دوره
 • برنامه آموزش
 • دیدگاه ها 0

محتویات این دوره در حال بارگذاری است. 


فصل 1: آشنایی با مبانی ریاضیاتدرس 1: آشنایی با منطق ریاضی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) گزاره 
 • 2) جدول ارزش گزاره‌ها
 • 3) گزاره‌نما
 • 4) دامنهٔ متغیر گزاره‌نما 
 • 5) ترکیب گزاره‌ها
 • 6) نقیض یک گزاره 
 • 7) ترکیب فصلی دو گزاره
 • 8) ترکیب عطفی دو گزاره
 • 9) ترکیب شرطی دو گزاره
 • 10) ترکیب دو شرطیِ دو گزاره 
 • 11) سورها 
 • 12) نقیض گزاره‌های سوری

 این بخش صفحات 1 تا 18 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 2: مجموعه زیرمجموعه

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعه
 • 2) افزار یک مجموعه
 • 3) تعریف زیرمجموعه به کمک نمادهای ریاضی
 • 4) روش عضوگیری دلخواه
 • 5) دو مجموعه مساوی

 این بخش صفحات 19 تا 25 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 3: قوانین و اعمال بین مجموعه‌ها (جبر مجموعه‌ها)

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) قوانین دمورگان
 • 2) ضرب دکارتی بین دو مجموعه

 این بخش صفحات 26 تا 38 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 2: احتمالدرس 1: مبانی احتمال

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) آمار و احتمال به چه کار می‌آیند؟
 • 2) ترجمهٔ زبان گزاره‌ها به زبان مجموعه‌ها
 • 3) تشخیص فضای نمونه
 • 4) اصول احتمال

 این بخش صفحات 39 تا 47 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 2: احتمال غیر هم‌شانس

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • احتمال غیر هم‌شانس

 این بخش صفحات 48 تا 51 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 3: احتمال شرطی

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) احتمال شرطی: کاهش فضای نمونه
 • 2) احتمال شرطی چگونه محاسبه می‌شود؟
 • 3) قانون ضرب احتمال
 • 4) قانون احتمال کل
 • 6) قانون بیز

 این بخش صفحات 52 تا 66 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 4: پیشامدهای مستقل و وابسته

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • 1) پیشامدهای مستقل و وابسته
 • 2) انتخاب‌های با جای‌گذاری و بدون جای‌گذاری

 این بخش صفحات 67 تا 72 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 3: آمار توصیفیدرس 1: توصیف و نمایش داده‌ها

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • توصیف و نمایش داده‌ها

 این بخش صفحات 73 تا 83 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 2: معیارهای گرایش به مرکز

در این بخش به آموزش موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • 1) میانگین داده‌ها
 • 2) میانه داده‌ها
 • 3) مد یا نما داده‌ها
 • 4) میانگین، میانه و مد داده‌ها، کدام معیار را انتخاب می کنید؟

 این بخش صفحات 84 تا 92 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 3: معیارهای پراکندگی

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • 1) انحراف معیار و واریانس داده‌ها
 • 2) ضریب تغییرات داده‌ها
 • 3) نمودار جعبه‌ای

 این بخش صفحات 93 تا 102 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


فصل 4: آمار استنباطیدرس 1: گردآوری داده‌ها

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • گردآوری داده‌ها

 این بخش صفحات 103 تا 117 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.


درس 2: برآورد

در این بخش به آموزش موضوع زیر می‌پردازیم:

 • 1) برآورد نقطه‌ای
 • 2) برآورد بازه‌ای

 این بخش صفحات 118 تا 127 کتاب درسی را شامل می‌شود. 

جهت مشاهده ویدیو آموزش وارد قسمت «برنامه آموزش» شوید.

سرفصل های دوره

دیدگاهتان را بنویسید

برچسب
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
  مدرس: مستر نخبه
 • 1 دانشجو
 • 5906 بازدید
 • رایگان
عضویت و دریافت آپدیت ها
 • مدرس: مستر نخبه
 • 1 دانشجو

دوره های مرتبط با این آموزش